Prepravný poriadok

PREPRAVNÝ PORIADOK
spoločnosti Jana Herciková-Ravels

pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy - taxislužby
vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave,
zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

 
Čl. I
Úvodné ustanovenia

1. Tento prepravný poriadok upravuje prepravne podmienky spoločnosti Jana Herciková-Ravels v postavení dopravcu/ďalej ako „dopravca“/ potrebne na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe / ďalej ako „Prepravný poriadok“ /.
2. Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke dopravcu www.ravels.sk.
3. Na účely tohto Prepravného poriadku je Taxislužba prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.
4. Na účely tohto Prepravného poriadku sa dopravcom rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy – taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožine a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb.


Čl. II
Povinnosti dopravcu

Dopravca je povinný najmä:
a) Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku.
b) Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie aktuálneho znenia prepravného poriadku na svojom webovom portáli www.ravels.sk a na viditeľnom mieste v sídle - prevádzke spoločnosti.
c) Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby, a po uskutočnení prepravy vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného vo vozidle taxislužby, alebo na základe zmluvy o preprave osôb, kde je dohodnutá cena prepravy vopred a platba za cestu pri nastúpení do vozidla taxislužby ,na základe potvrdenky o zaplatení cestovného.
d) Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.
e) Označiť každé prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom a prevádzkovateľom taxislužby - rádio dispečingu.
f) Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe, cestujúcim a tretím osobám. Vozidlo musí mať platné poistenie PZP a havarijné poistenie vozidla.
g) Ak na základe zmluvy s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxislužbe vykonávajúci dopravca, ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v rovnakom rozsahu.

 

Čl. III
Ukončenie platnosti zmluvy o preprave

1. Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.
2. Vodič vozidla taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak
a) cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravovane zviera alebo na prednom sedadle
b) manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, alebo
c) inak ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodné mení trasu a cieľ prepravy alebo
d) inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť, zdravie a život vodiča alebo spolucestujúcich.
3. Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.
4.Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o preprave/ďalej len odstúpi od prepravy/ , pričom toto odstúpenie musí  vykonať  písomnou formou (emailom) na doprava@ravels.sk alebo telefonicky na tel. čísle: +421 907 550 070 / 0911 557 070 / 0917 107 840 Ak objednávateľ odstúpi od  zmluvy o preprave, tak objednávateľ   je   povinný obratom zaplatiť  dopravcovi  na jeho účet storno poplatok  za  nedodržanie uzavretej zmluvy a to: 

 

- pri odchode v pondelok z SK / CZ a v utorok zo zahraničia DE / NL / AT / CH - cesta musí byť zrušená do nedele do 12,00hod - po tomto termíne sa účtuje storno 50% z ceny cestovného , pri zrušení v deň odchodu cestujúceho sa účtuje storno 100% 

 - pri odchode v stredu z SK / CZ a vo štvrtok zo zahraničia DE / NL / AT / CH - cesta musí byť zrušená do utorka do 12,00hod - po tomto termíne sa účtuje storno 50% z ceny cestovného , pri zrušení v deň odchodu cestujúceho sa účtuje storno 100% 

- pri odchode vo štvrtok z SK / CZ a v piatok zo zahraničia DE / NL / AT / CH - cesta musí byť zrušená do stredy do 12,00hod - po tomto termíne sa účtuje storno 50% z ceny cestovného , pri zrušení v deň odchodu cestujúceho sa účtuje storno 100% 

- pri odchode v sobotu z SK / CZ a v nedeľu zo zahraničia DE / NL / AT / CH - cesta musí byť zrušená do piatka do 12,00hod - po tomto termíne sa účtuje storno 50% z ceny cestovného , pri zrušení v deň odchodu cestujúceho sa účtuje storno 100% 

 

Čl. IV
Vozidlo taxislužby

1. Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:
a) je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku,
b) ma najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
c) je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac deviatich osôb, vrátané vodiča taktiež vozidlo na prepravu imobilných pasažierov
d) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby,
e) ma pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určené meradlá,
f) na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho platný cenník taxislužby - rádio dispečingu
g) je poistene pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku,
h) je vybavené funkčným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI ktoré je na vozidle najvyššom bode vozidlo uchytené magneticky, pevnou montážou na strešnom nosiči;
2. Osobne auto taxislužby pripravene na prepravu ma rozsvietené strešné svietidlo:
a) od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim do ukončenia prepravy je strešné svietidlo vypnuté,
b) osobne auto taxislužby, ktoré nevykonáva taxislužbu, ma strešné svietidlo zakryte neprehľadnou prikrývkou alebo je odmontované.
c) umožňuje prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo ma batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.

Čl. V
Výkon činnosti taxislužby

1. Dopravca ma prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku.
2. Dopravca ponuka prepravu cestujúcich objednávkovou službou, pričom vodič vozidla taxislužby zabezpečuje jej riadne a včasne vybavenie a je povinný
prepraviť cestujúceho podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta. Cieľové miesto prepravy je určené prepravované cestujúcim pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak .
3. Vodič vozidla taxislužby je taktiež povinný prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy,
4. Prepravná povinnosť vodiča taxislužby je podľa poradia na stanovisku taxislužby v danej lokalite kam patrí daná objednávka .Pokiaľ sa jedná o vozidlo zo zvýhodnenou cenou pre objednávajúceho toto vozidlo je uprednostnené pred ostatní my vozidlami čakajúcimi v rade . Vozidlá zo zvýhodnenou cenou môžu byť zasielané pre cestujúceho kde koľ vek do miesta pristavenia
5. Cena za prepravu je ovplyvnená čakaním v križovatkách, cestných zápchach prejazdených km, nakoľko taxametre sú vybavené počítaním času a prejazdených km- to neplatí, ak bola cena dohodnutá vopred pred vykonaním prepravy ,telefonicky, sms-správou alebo emailom s dispečingom.
V cene cestovného lístka, vydaného pre jednu osobu je jedna batožina(kufor, taška a pod..) do celkovej max.hmotnosti 20 kg., každá ďalšia batožina je spoplatnená sumou 9 eur, ale jej odvoz musí byť nahlásený na dispečingu vopred a odsúhlasený dispečingom, či bude možný odvoz ďalších batožín navyše.
6. Preprava sa uskutočňuje v súlade so zákonom po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu.
7. Pri objednávaní vozidla taxislužby je objednávateľ povinný uviesť
i) meno a priezvisko objednávateľa alebo prepravovanej osoby,
j) nástupné a výstupné miesto prepravovanej osoby- PSČ, mesto, ulicu a číslo domu
k) telefonický kontakt objednávajúceho prípadne kontakt na prepravovanú osobu
8. Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú vo vozidle taxislužby fajčiť, piť, jesť, na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča vozidla taxislužby.
9. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.
10. Objednávateľ musí pri objednávaní prepravy oznámiť taxislužbe - rádio dispečingu aj prepravu nadrozmernej cestovnej batožiny, ako sú najmä barly, palice, kočíky, klietky, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečne, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu.
11. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje výlučne vodič vozidla taxislužby. Vodič taxislužby má prísny zákaz vstupovať do rodinných domov, bytov, bytoviek, garáží, súkromných pozemkov za účelom nakládky a vykládky cestujúcich a batožiny.
12. Vo vozidle taxislužby sa musia na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osobne nesmie byť vyšší, ako je počet miest vrátane vodiča uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.
13. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, každá prepravovaná osoba vo vozidle taxislužby počas prepravy je povinná použiť bezpečnostný pás ktorým je vybavené vozidlo inak zodpovedá za škodu, ktorá tým dopravcovi vznikne.
14. Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:
a) číslo dokladu,
b) evidenčne číslo vozidla,
c) dátum jazdy,
d) obchodné meno prepravcu, adresu prevádzky prípadne sídlo firmy IČO, DIČ,
e) východiskové a cieľové miesto prepravy,
f) zaplatené cestovne s DPH a bez DPH, ak je platca DPH, ak nie je platca DPH, tak doklad bez DPH
g) podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal.
15. Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:
a) osvedčenie o technickom preukaze vozidla, osvedčenie o STK a EK
b) kópiu koncesnej listiny,
c) ID kartu vodiča v taxislužbe na viditeľnom mieste vo vozidle,
d) preukaz totožnosti vodiča,
e) doklady o ciachovaní taxametra ústavom legálnej metrológie,- ak mu to zákon prikazuje
f) montážny list od taxametra – ak mu to zákon prikazuje

 

Čl. VI
Zmluva o preprave osôb, vznik, obsah,

1. Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „prepravná zmluva“).
2. Objednávateľ môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim aj nasledovným spôsobom:
a) prostredníctvom vodiča taxislužby na stanovišti taxislužby, alebo kdekoľvek na území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby,
b) vo svojom sídle,
c) prostredníctvom dispečingu,
pričom prepravná zmluva sa uzatvára  na základe ústnej objednávky a cestujúceho, ktorý dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu a to za účelom prepravy na určené miesto, čím súhlasí aj s cenou dopravcu za vykonanie prepravy cestujúceho.
3. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby, a vopred byť informovaný telefonicky,sms-správou alebo emailom o výške cestovného za prepravu .
4. Po zaplatení cestovného , pred vykonaním cesty je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa čl. IV ods. 14 prepravného poriadku.
5. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.
6. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič vozidla taxislužby podľa podmienok čl. VII prepravného poriadku.
7. Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby. Odmietnutie zaplatenia cestovného sa rieši privolaním polície a je vymáhateľné súdnou cestou. 

 

Čl. VII
Odmietnutie prepravy a nakladanie s nájdenými vecami

1. Vodič vozidla taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak:
a) čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,
b) vodičovi to neumožňuje technicky stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,
c) cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej latky, hrozí znečistenie alebo poškodenie vozidla taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy,
d) to neumožňuje správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy a o vozidlo taxislužby,
e) cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možne naraz prepraviť, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť vozidlo taxislužby,
f) cestujúci ak má záujem prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možne prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.
2. Vodič taxislužby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečing taxislužby prípadne na polícií..
3. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec samu vydá.
4. Nálezca ma právo na náhradu nevyhnutných výdavkov.

Čl. VIII.
Zodpovednosť

1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú
1. cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:
a) náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom,
b) náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby,
3. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukaze, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

Čl. IX
Reklamácie, sťažnosti, náhrada škody

1. Cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dni od vykonania prepravy. Cestujúci má právo sa telefonicky alebo písomne informovať na priebeh vybavovania reklamácie.
2. Cestujúci je oprávnený reklamovať vady dopravy nasledovným spôsobom:
a) Doručením reklamácie na mail dopravcu.
b) Doručením písomnej reklamácie na adresu sídla dopravcu.
3. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku ako aj doklady preukazujúce uskutočnenie prepravy( úhrada odplaty za prepravu),
4. Ak reklamácia nemá všetky náležitosti dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote nie kratšej ako 8 dni, považuje sa za nepodanú.
5. Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať sťažnosť, musí ju uplatniť u dopravcu písomné, a to bez dlhého odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dni od skutočnosti na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.
6. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s nim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkom (§ 427 až 431).
7. Ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcimi alebo veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo sa môže uplatniť cestou súdu.
8. Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou veci postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.
9. Pravo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s nim alebo veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomné uplatniť najskôr u dopravcu, a to najneskôr do 30 dni odo dňa, kedy došlo ku škode, alebo do 15 dni odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.
10. Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa tohto článku môže preskúmať Slovenska obchodná inšpekcia.

Čl. X
Mimoriadna udalosť

1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej v texte len „Mimoriadna udalosť“) pri výkone osobnej dopravy - taxislužby sa považuje:
a) dopravná nehoda vozidla taxislužby prípadne, ak je svedkom dopravnej nehody,
b) požiar vozidla,
c) úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby.
2. Pri Mimoriadnej udalosti je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:
a) bezodkladne zastaviť vozidlo,
b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného Mimoriadnou udalosťou,
c) poskytnúť podľa svojich schopnosti a možnosti zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
d) urobiť vhodne opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie,
e) informovať o tejto skutočnosti dopravcu.
3. Ak pri Mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný:
a) ohlásiť bezodkladne Mimoriadna udalosť policajnému organu,
b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia Mimoriadnej udalosti,
c) zotrvať na mieste až do príchodu policajného organu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutia privolaní pomoci, alebo po ohlásení Mimoriadnej udalosti,
e) informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

Čl. XI
Spracúvanie osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť  Jana Herciková – RAVELS, koncesia na výkon taxislužby: OU-KE-OCDPK-2013/04099, miesto podnikania Konečná 3562/1207101 Michalovce, IČO: 41093046 /ďalej len RAVELS/ ,ktorá spracúva osobné údaje prepravovaných osôb, cestujúcich  za podmienok uvedených nižšie. 

Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:
a.    objednávky na prepravu, zmluvy o preprave  
Spoločnosť  RAVELS  spracúva  tieto účely  nasledovné osobné údaje prepravovaných osôb, cestujúcich   : meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je -článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) .
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou RAVELS  je nevyhnutné na plnenie  objednávky ,zmluvy o preprave.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia objednávky , zmluvy o preprave  a počas plynutia reklamačnej doby na vykonanú prepravu.

b. plnenie zákonných povinností spoločnosti RAVELS 
Spoločnosť RAVELS  spracúva osobné údaje prepravovaných osôb, cestujúcich   v rozsahu : meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti RAVELS.
Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). 
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou RAVELS  je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou RAVELS.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

Práva dotknutej osoby/prepravovaných osôb, cestujúcich/
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti RAVELS :písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti 
Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy

Čl.XII
Záverečné ustanovenia

1. Tento Prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca a cestujúci majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú upravené v Prepravnom poriadku.
2. Cestujúci, uzavretím dohody o preprave prehlasuje, že ho dopravca oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Prepravného poriadku.
3. Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie Prepravného poriadku, pričom o zmenách bezodkladne informuje Cestujúcich formou oznámenia v Obchodných miestach dopravcu a na internetovej stránke dopravcu www.ravels.sk s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť. Prepravný poriadok nadobúda účinnosť najskôr po 15 dňoch odo dňa zverejnenia oznámenia o jeho vydaní. V prípade, ak cestujúci nesúhlasí so zmenou Prepravného poriadku , je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa platnosti nového Prepravného poriadku . Ak sa dopravca a cestujúci nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomné záväzkové vzťahy a vyrovnať si svoje vzájomné pohľadávky. Ak cestujúci vo vyššie uvedenej lehote neoznámi dopravcovi svoj nesúhlas so zmenou Prepravného poriadku, platí, že so zmenou súhlasí a akceptuje ponuku dopravcu a cestujúci sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmeneným Prepravným poriadkom .
4. Pôsobnosť tohto Prepravného poriadku alebo jeho časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou cestujúceho a dopravcu.
5. Tento Prepravný poriadok bol zverejnený dňa 1. 5. 2018.

Unsere partner

Alternative Text Alternative Text Alternative Text Alternative Text

 

Copyright © 2024 RAVELS.sk
Stránky ravels.sk pre skvalitnenie služieb využívajú cookies. Používaním ravels.sk súhlasíte s používaním týchto cookies.  Akceptovať